O projekcie

Projekt „Młodzi Tele-Specjaliści” realizowany przez ELAMED Sp. z o.o. Sp. k. jest  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wsparcie w ramach projektu adresowane jest do określonej grupy młodych ludzi, tzw. młodzieży „NEET”, w wieku od 18 do 29 lat, zamieszkującej na terenie województwa śląskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), bez pracy, która nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i szkoleniach finansowanych ze środków publicznych, w tym w szczególności do osób niezarejestrowanych w urzędach pracy.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 120 osób (w tym 72 kobiety) w okresie jego realizacji, tj. od 01.05.2016 – 31.10.2017r. poprzez zindywidualizowane szkolenia zawodowe, które mają na celu zniwelowanie zdiagnozowanych luk kompetencyjnych, jak również wsparcie doradcze mające na celu wprowadzenie uczestników na rynek pracy, przygotowanie Indywidualnych Planów Działania i zniwelowanie stresu związanego z ich aktualną sytuacją.

Moduły szkoleń proponowane w ramach projektu są zgodne z zapotrzebowaniem rynku oraz konkretnych pracodawców.

Wartość Projektu wynosi: 1 999 946,40 PLN, w tym kwota dofinansowania: 1 899 949,08 PLN.