Dokumenty do pobrania

Dokumenty rekrutacyjne:

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji

Oświadczenie o przekazaniu informacji o sytuacji na rynku pracy

Powyższe dokumenty należy wydrukować (preferowany druk dwustronny), uzupełnić, podpisać i dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem Poczty na adres:
Elamed Sp. z o.o. Sp. k.
al. Roździeńskiego 188c
40-203 Katowice
z dopiskiem na kopercie: Biuro Projektu „Młodzi Tele-Specjaliści”

Inne dokumenty:

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia i/lub staż składany jednorazowo, podpisany z datą pierwszego dnia szkolenia.

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu składany co miesiąc (na koniec miesiąca kalendarzowego z wyjątkiem ostatniego miesiąca stażu-patrz regulamin). W przypadku stażu dołączyć też uzupełnioną listę obecności, podpisaną przez Opiekuna stażu.

Oświadczenie o dowożeniu na szkolenie/staż

Oświadczenie Uczestnika Projektu w sprawie ubezpieczenia

Zgłoszenie do ubezpieczenia członka rodziny

Wniosek/deklaracja o zawarcie umowy na zorganizowanie stażu (składany przez Organizatora stażu przed podpisaniem trójstronnej umowy stażowej):
dla jednego uczestnika
dla dwóch i więcej uczestników

Lista obecności na stażu – wrzesień

Lista obecności na stażu – październik

Wniosek o urlop

Opinia i sprawozdanie ze stażu składane na koniec stażu przez Uczestnika stażu jak i przez Organizatora stażu (przyszłego Pracodawcę)

Ankieta oceniająca staż – wypełniana przez uczestnika